gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Програм пословања за 2013. годину ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора ЈАТП „Алибунар“ Алибунар, на 12. седници одржаној дана 22. фебруар 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ ЈАТП „АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

 

Даје се сагласност на Програм пословања ЈАТП „Алибунар“ Алибунар за 2013. годину, који је донео Управни одбор  ЈАТП „Алибунар“ Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-10/2013-06-04
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р. 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81