gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Финансијски план за 2013. годину ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Управног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар, на 12. седници одржаној дана 22. фебруара 2013. године доноси

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

 

 Даје се сагласност на Финансијски план ДЈКП ''Универзал'' Алибунар за 2013. годину, које је донео Управни одбор  ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-17/2013-06-01
Датум: 22. фебруар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81