gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о достављању предлога и других аката Скупштини општине Алибунар

На основу члана 107. Пословника Скупштине општине Алибунар, на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нoрмативна акта Скупштине општине, Скупштина општине Алибунар, на 7. седници од 30. новембра 2012. године, доноси

ОДЛУКУ
О ДОСТАВАЉАЊУ ПРЕДЛОГА И ДРУГИХ АКАТА
СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се начин и поступак достављања предлога и других аката Скупштини општине Алибунар.

Члан 2.

Иницијативе, предлози и друга акта достављају се Скупштини општине Алибунар, предсднику, заменику предсдника, секретру и радним телима Скупштине искључиво путем писарнице Општинске управе или путем поште.

На акту се мора назначити коме се акт доставља и ко га доставља.

Члан 3.

Акта се достављају у оригиналу или овреној фотокопији и морају садржати име и презиме лица које га доставља, својство лица и потпис.

Акти органа Општине Алибунар достављају се уз пропратни акт који мора садржати назив органа који га доставља, име и презиме лица које га доставља са потписом и печатом.

Акти које Скупштини доставља Општинска управа морају садржати потпис и печат руководиоца надлежне организационе јединице и потпис и печат начелника општинске управе.

Члан 4.

Акти који се достављају ради усвајања на седници скупштине општине морају бити достављени у нацрту од који је израђен од стране надлежне организационе јединице Општинске управе са образложењем и потписом и печатом лица које је израдило нацрт акта, као и потписом и печатом начелника општинске управе.

Члан 5.

Акти достављени од стране председника општине и општинског већа морају садржати и нацрт акта који је израдила општинска управа у фотокопији или оригиналу, са потпсима и печатима руководиоца организационе јединице, потписом и печатом начелника општинске управе и пропратним актом (допис, одлука, закључак) председника општине и општинског већа.

Члан 6.

Нацрт акта који се доставља скупштини мора садржати (у диспозитиву или образложењу, у зависности од врсте аката) и одредбу којом се регулише која је организациона јединица општинске управе задужена за спровођење акта, која је организациона јединица општинске управе задужена за надзор над спровођењем акта и из којих средстава ће се обезбедити спровођење акта.

Члан 7.

О достављању акта скупштине странкама, државним органима и ради објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“ стараће се Општинска управа, организациона јединица надлежна за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа или друга организациона јединица коју одреди начелник општинске управе.

Члан 8.

Сви акти скупштине биће израђивани у најмање десет примерака, а по потрби и више уколико је потребно доставити акте странкама.

Акти скупштине доставиће се у оригиналу:

 1. секретару скупштине
 2. председнику скупштине
 3. заменику председника скупштине
 4. председнику општине
 5. секретару општинског већа
 6. начелнику општинске управе
 7. надлежној организационој јединици општинске управе која је израдила нацрт акта који је усвојила скупштина
 8. организационој јединици надлежној за скупштинске послове
 9. уреднику „Службеног листа општине Алибунар“
 10. архиви
 11. странкама (физичким и правним лицима) уколико је потребно доставити акта.

Члан 9.

Израђивач нацрта акта и начелник општинске управе дужни су да присуствују седницама скупштине, а седницама скупштинских радних тела уколико буду позвани.

Члан  10.

Акта скупштине која нису објављена у „Службеном листу општине Алибунар“ могу се достављати на писмени захтев, у складу са законом који прописује достављање информација од јавног значаја.

Акта из става 1. овог члана достављају се искључиво на писмени захтев тражиоца, у коме се мора навести име и презиме тражиоца, пуна адреса, контакт телефон и разлог тражења акта.

Члан 11.

Акта скупштинских радних тела могу се достављати на начин и по поступку одређеном у члану 10. ове Одлуке.

Члан 12.

Акти који се достављају скупштини и њеним радним телима достављаће се и на основу писменог захтева председника скупштине, заменика председника скупштине, секретaра скупштине и председника и заменика председника скупштинских радних тела на начин, по поступку и у роковима који су одређени у захтеву.

Члан 13.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-184/12-06-01
Датум: 30. новембар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81