gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар ЖП

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011)  и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на 5. седници одржаној 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПОЛЕТАРАЦ“ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Живана Петровић са функције члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар
  2. Именује се Љубица Павловић на функцију члана Управног одбора Предшколске установе „Полетарац“ Алибунар
  3. Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Управног одбора, а почиње да тече од 17. октобра 2012. године
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-13/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИННЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81