gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању Надзорног одбора Туристичке организације општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Именује се Надзорниодбор Туристичке организације општине Алибунар и то:

  1. Славица Алексић – председник
  2. Милкица Бојанић – члан
  3. Милоје Живковић – члан

II

Мандат Управног одбора траје четири године а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.

III

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 332-4/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81