gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именвоању члана Надзорног одбора ЈП ''Станоградња'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „СТАНОГРАДЊА“ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Јасмина Ановић функције члана Надзорног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
  2. Именује се Милка Милошевић на функцију члана Надзорног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар.
  3. Мандат председника трајаће до истека мандата Надзорног одбора ЈП „Станоградња“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
  4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-19/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81