gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 И 13/11), Скупштина општине Алибунар на својој Петој седници одржаној дана 17. октобра 2012. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Драган Жабек функције председника Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар.
  2. Именује се Славица Радуновић на функцију председника Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар.
  3. Мандат председника трајаће до истека мандата Надзорног одбора ДЈКП „Универзал“ Алибунар, а почиње да тече од дана именовања, односно од 17. октобра 2012. године.
  4. Решење објавити у „Службеном листу Општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-31/12-06-01
Датум:17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81