gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању вршиоца дужности директора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ''
АЛИБУНАР
  1. Именује се Власта Марић на функцију вршиоца дужности директора ДЈКП „Универзал“ Алибунар, до избора директора, а најдуже годину дана.
  2. Мандат именованог почиње да тече од дана именовања, тј. од 17. октобра 2012. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-26/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81