gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу директора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 i 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА
ДЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Лазар Ановић са функције директора ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.
  2. Мандат директора из тачке 1. овог Решења престаје даном доношења овог Решења, односно од 17. октобра 2012. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-25/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81