gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци из реда представника родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар,а на предлог Савета родитеља Основне школе ''Други октобар'' Николинци, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДРУГИ ОКТОБАР'' НИКОЛИНЦИ
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА
  1. Разрешава се Бобица Љуба Берлован из Николинаца, ул. 7. јула 62, са функције члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци, из реда представника родитеља, због престанка својства родитеља детета које је ученик предметне школе.
  2. Именује се Ленуца Туркоње из Николинаца, ул. Војвођанска 104, на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци, из реда представника родитеља.
  3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Други октобар'' Николинци.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-18/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81