gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Т.Г.Масарик'' Јаношик из реда представника наставничког већа

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар,а на предлог Наставничког већа Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „Т.Г.МАСАРИК'' ЈАНОШИК
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
  1. Разрешава се Ана Мега из Јаношика, са функције члана Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик, из реда представника Наставничког већа, због наступања разлога из члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основана система образовања и васпитања Републике Србије.
  2. Именује се Јано Коларик из Јаношика, на функцију члана Школског одбора Основне ''Т. Г. Масарик'' Јаношик, из реда представника Наставничког већа.
  3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Т. Г. Масарик'' Јаношик трајаће до истека мандата Школског одбора ''Т. Г. Масарик'' Јаношик.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-17/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81