gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2012/24
  • Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда представника родитеља

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац из реда представника родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар,а на предлог Савета родитеља Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА
  1. Разрешава се Драгиша Чанчаревић из Банатског Карловца, са функције члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, из реда представника родитеља, због наступања разлога из члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основана система образовања и васпитања Републике Србије.
  2. Именује се Сандра Василић из Банатског Карловца, ул. Првомајска бр. 79, на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац, из реда представника родитеља.
  3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Душан Јерковић'' Банатски Карловац.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-16/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81