gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар из реда представника родитеља

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар,а на предлог Савета родитеља Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО'' АЛИБУНАР
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА
  1. Разрешава се Јован Тодоран из Селеуша, са функције члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника родитеља, због наступања разлога из члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основана система образовања и васпитања Републике Србије.
  2. Именује се Маријана Марковићан из Селеуша, на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника родитеља.
  3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-15/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81