gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве из реда представника родитеља

  На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар,а на предлог Савета родитеља Основне школе ''Трећи октобар'' Локве, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ТРЕЋИ ОКТОБАР'' ЛОКВЕ
ИЗ РЕДА ПРЕДСТАВНИКА РОДИТЕЉА
  1. Разрешава се Весна Мохан из Локава, ул. М. Тита бр. 177, са функције члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве, из реда представника родитеља.
  2. Именује се Клаудија Надиа Гетејанц из Локава, ул. Првомајска 189, на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве, из реда представника родитеља.
  3. Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Трећи октобар'' Локве.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-14/12-06
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81