gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Фонда за разбој општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Бранислава Рајин са функције члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
  2. Именује се Миодраг Кељевић на функцију члана Управног одбора Фонда за развој општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, а трајаће до истека мандата Управног одбора
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-167/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81