gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2012/24
  • Одлука о финансирању превоза ученика са територије општине Алибунар који похађају средњу школу, из средстава буџета општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Одлука о финансирању превоза ученика са територије општине Алибунар који похађају средњу школу, из средстава буџета општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. Статута Општине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ФИНАНСИРАЊУ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР КОЈИ ПОХАЂАЈУ СРЕДЊУ ШКОЛУ, ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се начин финансирања трошкова превоза ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Алибунар из средстава буџета општине Алибунар.

Члан 2.

Из средстава буџета општине Алибунар финансираће се превоз ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Алибунар, а према мерилима и креитеријумима који ће бити утврђени правилником који ће донети Општинско веће општине Алибунар.

Члан 3.

Општина Алибунар ће финансирати из средстава буџета општине превоз ученика средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Алибунар у одрђеним износима, а према критеријумима који ће бити утврђени на начин предвиђен у члану 1. ове Одлуке.

Правилником ће се утврдити поступак за остваривање права из члана 1. ове Одлуке, а нарочито начин подношења захтева, потребна документација, правила поступка, као и друга питања од значаја за остваривање права из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

За извршење ове Одлуке надлежна је Општинска упправа, одељење надлежно за послове јавних служби.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-76/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81