gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о материјалној помоћи студентима са територије општине Алибунар из буџета општине Алибунар

На основу члана 40. тачка 7. Статута Општине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О МАТЕРИЈАЛНОЈ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА
СА  ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се начин финансирања помоћи студентима са пребивалиштем на територији општине Алибунар из средстава буџета општине Алибунар.

Члан 2.

Из средстава буџета општине Алибунар финансираће се материјална помоћ студентима који имају пребивалиште на територији општине Алибунар, према посебном Правилнику које ће донети Општинско веће општине Алибунар.

Члан 3.

Општина Алибунар ће финансирати из средстава буџета општине студенте у одрђеним износима по категоријама утврђеним правилником

Правилник о категоријама за висину учешћа општине Алибунар  донеће Општинско веће општине Алибунар.

Правилником ће се утврдити поступак за остваривање права из члана 1. ове Одлуке, а нарочито начин подношења захтева, потребна документација, правила поступка, као и друга питања од значаја за остваривање права из члана 1. ове Одлуке.

Члан 4.

За извршење ове Одлуке надлежна је Општинска упправа, одељење надлежно за послове јавних служби.

Члан 5.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 553-274/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81