gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о допуни Одлуке Скупштине општине Алибунар број 3-2/12-04 од 06. јула 2012. године

На основу члана 40. тачка 7. Статута Општине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на Петој седници одржаној 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
БРОЈ 3-2/12-04 ОД 06. ЈУЛА 2012. ГОДИНЕ
  1. Допуњује се Одлука број 3-2/12-04 од 06. јула 2012. године тако што се у тачки 1. наведене Одлуке иза речи „корисник Општина Алибунар“ тачка се замењује запетом и додају се речи: „и парцеле у к.о. Алибунар топ.бр. 5009, 5082, 5154, 5155, 5156, 5232, 5315, 5397, 5471, 5746, 5747, 5775, 5875, 6153, 6222, 6275, 6354, 6744, 6839, 6947, 7157, 7182, 7400, 7401, 7402, 7425 и 7575 – атарски путеви, корисник општина Алибунар“
  2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 3-4/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А   Л  И  Б  У  Н А Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81