gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о образовању Савета за образовање, културу и омладину у општини Алибунар

На основу члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна ака Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
КУЛТУРУ И ОМЛАДИНУ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Савет за образовање, културу и омладину као независно радно тело Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Савет)

Члан 2.

Циљ образовања Савета је решавање питања од значаја за образовање, културу и проблеме омладине у општини Алибунар.

Члан 3.

У области образовања, Савет разматра питања од значаја за образовање у општини Алибунар, а нарочито: функционисање  предшколског,  основног и средњег образовања у општини Алибунар, решавање проблема финансирања обрзаовања, разматрање проблема одржавања и функције објеката намењених образовању, оремање образовних институција, финансирање материјалних трошкова запослених у образовању, проблеми наставног и ненаставног кадра, разматра извештаје о раду образовних установа, даје мишљење на предлог чланова управног одбора предшколске установе и чланова школских одбора из реда оснивача,  као и друга питања од значаја за образовање.

Члан 4.

У области културе, Савет разматра питања од значаја за развој културе у општини Алибунар, а нарочито: прати пробелеме везане за рад институција културе, разматра остваривање стратегије у области културе, прати организацију и одржавање манифестација у области културе, прати рад аматерсх друштава у области културе, разматра проблеме финансирања делатности у области културе, прати организацију и реализацију традиционалних кулстурних меанифестација, прати остваривање културних активности припадника националних мањина, као и друге послове у области културе.

Члан 5.

У области бриге о омладини, Савет разматра питања која су од значаја за интересе и потребе омладине у општини Алибунар,  како предшколске, тако и школске омладине, као и младих уопште, а нарочито питања везана за образовање, здравствену и социјалну заштиту, превенцију болести, превенцију појаве болести зависости и криминогеног понашања, старање о психофизчким аспектима развоја омладине, праћење и подстицање оснивања и рада омладинксих удружења, праћење проблема запошљавања омладине, као и друга питања од значаја за положај омладине.

Члан 6.

Савет има председника, заменика председника и чланове, које именује Скупштина општине, на предлог Комисје за кадровска, административна питања и радне односе, на период од четири године.

Члан 7.

Савет је дужан, да у свом раду, сарађује са свим општиским, покрајинским и републичким институцијама кооје се баве питањима од значаја за рад Савета.

Савет најмање једанпут годишње подноси извештај Скупштини општине и Општинском већу о свом раду, као и о стању у областима за које је основан.

Члан 8.

На рад Савета примењују се одредбе Пословника Скупштине општине Алибунар којима је прописан рад скупштинских радних тела.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.     

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-165/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81