gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о образовању Савета за социјална питања у општини Алибунар

На основу члана 40. тачка 20. Статута општине Алибунар, („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08, 13/09 и 13/11), члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна ака Скупштине општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на Петој седници од 17. октобра 2012. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Савет за социјална питања као независно радно тело Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Савет).

Члан 2.

Циљ образовања Савета је решавање питања од значаја за социјални статус грађана општине Алибунар.

Члан 3.

Савет разматра питања од значаја за материјални и социјални положај грађана општине Алибунар, а нарочито:

  • прати обим и остваривање права из области социјалне заштите,
  • анализира стање социјалних потреба у општини Алибунар и предлаже начин њиховог решавања,
  • прати стање социјално рањивих група – омладине, деце без родитељског старања, лица са посебним потребама, болесних и немоћних лица, избеглих и интерно расељених лица, као и свих других угрожених категорија становиштва,
  • предлаже доношење акта из области остваривања социјалних права,
  • сарађује са центром за социјални рад и другим институцијама надлежним за област социјалне заштите,
  • врши и друге активност везане за област социјалне заштите.

Члан 4.

Савет има председника, заменика председника и чланове, које именује Скупштина општине, на предлог Комисје за кадровска, административна питања и радне односе, на период од четири године.

Члан 5.

Савет је дужан, да у свом раду, сарађује са свим општиским, покрајинским и републичким институцијама кооје се баве питањима од значаја за рад Савета.

Савет најмање једанпут годишње подноси извештај Скупштини општине и Општинском већу о свом раду, као и о стању у областима за које је основан.

Члан 6.

На рад Савета примењују се одредбе Пословника Скупштине општине Алибунар којима је прописан рад скупштинских радних тела.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-166/12-06-01
Датум: 17. октобар 2012. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81