gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Деветој седници одржаној дана 28. септембра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
  1. Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа, број 81 од 28. септембра 2012. године са почетком примене од 01. октобра 2012. године, који је донео директор ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа.
  2. Решење доставити ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа.
  3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-4/12-06
Датум: 28. септембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81