gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ДЈКП ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар на Деветој седници одржаној дана 28. септембра 2012. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ДЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР
  1. Даје се сагласност на Ценовник комуналних услуга, број 560/12 од 10. октобра 2012. године са почетком примене од 01. октобра 2012. године, који је донео директор ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.
  2. Решење доставити ДЈКП ''Универзал'' Алибунар.
  3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-3/12-06
Датум: 28. септембар 2012. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81