gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2012/09
  • Одлуку о набавци непокретности за потребе општине Алибунар – пословног простора – зграде стечајног дужника ''Напредак'' а.д. Алибунар у стечају путем учешћа на судском огласу на продају имовине стечајног дужника

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о набавци непокретности за потребе општине Алибунар – пословног простора – зграде стечајног дужника ''Напредак'' а.д. Алибунар у стечају путем учешћа на судском огласу на продају имовине стечајног дужника

На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр. 72/2011), члана 21а. став 6. и члана 40. тачка 17. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на Четрдесетдругој седници одржаној дана 20. априла 2012. године доноси
 
ОДЛУКУ О НАБАВЦИ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – ЗГРАДЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ''НАПРЕДАК'' А.Д. АЛИБУНАР У СТЕЧАЈУ ПУТЕМ УЧЕШЋА НА СУДСКОМ ОГЛАСУ НА ПРОДАЈУ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА
 
Члан 1.
         Општина Алибунар ће набавити непокретност – пословни простор у Алибунару – куповином зграде стечајног дужника ''Напредак'' а.д. Алибунар у стечају, која се налази у Алибунару, Трг слободе бр.6.
 
Члан 2.
         Непокретност описана у члану 1. ове Одлуке прибавиће се путем учешћа општине Алибунар на судском огласу за продају имовине стечајног дужника ''Напредак'' а.д. Алибунар у стечају.
 
Члан 3.
         Непокретност описана у члану 1. ове Одлуке прибавиће се из средстава буџета Општине Алибунар, у складу са прописима који се односе на набавку непокретности у својину локалне самоуправе.
 
Члан 4.
         Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о набавци непокретности за потребе Општине Алибунар – пословног простора – зграде стечајног дужника ''Напредак'' А.Д. Алибунар у стечају путем учешћа на судском огласу за продају имовине стечајног дужника, који је донела Скупштина општине Алибунар, број 464-11/11-04 од 30. септембра 2011. године.
 
Члан 5.
         Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-3/12-04
Датум: 20. април 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81