gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлуку о допуни одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар

На основу члана 73. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 94. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на 40. седници одржаној дана 09. марта 2012. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         У Одлуци о месним заједницама на територији Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 13/2009), после члана 33. додаје се члан 33а. који гласи:
         ''Уколико већина чланова савета месне заједнице поднесе писмене оставке на чланство у савету месне заједнице, рачунајући и престанак мандата појединих чланова савета услед разлога наведених у члану 28. Одлуке (осим опозива). Скупштина општине ће, из разлога омогућавања функционисања месне заједнице и остваривања права грађана у месној заједници, именовати повереништво за ту месну заједницу.
         Повереништво ће вршити функцију савета месне заједнице до избора новог савета.
         Повереништво ће се именовати на период од три месеце, у ком року морају бити расписани избори за чланове савета месне заједнице.
         Повереништво ће имати пет чланова које ће предложити Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар.
         Повереништво именује решењем Скупштина општине.''
 
Члан 2.
         Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-1/12-04
Датум: 09. март 2012. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.
 
 

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81