gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе

На основу члана 51. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“, број 52009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА
ПИТАЊА И РАДНЕ ОДНОСЕ

Разрешава се Душан Јовановић, бивши одборник Скупштине општине Алибунар, са функције председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Именује се др Октавијан Отонога, председник Скупштине општине Алибунар, на функцију председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-31/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81