gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Братство и Јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО'' АЛИБУНАР

Разрешава се Мирко Враговић из Алибунара са функције члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника Савета родитеља.

Именује се Маријана Белић из Алибунара на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника Савета родитеља.

Мандат новоименованог члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар трајаће до истека мандата Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар.

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-11/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81