gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о изменама Решења о образовању Комисије за израду програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопри-вредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о лока-лној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибу-нар'', број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибу-нар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 1.

У Решењу о образовању Комисије за израду Програм азаштите, уређења и коришћења пољо-привредног земљишта и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривре-дног земљишта у државној својини (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2010, 1/2011 и 9/2011), члан 2. мења се и гласи:

''Комисија се састоји од председника и четири члана и то:

  1. Председник Комисије Ивица Росић, дипломирани инжењер пољопривреде из Банатског Карловца.

Чланови Комисије:

  1. Драгана Коматина, дипломирани правник из Владимировца,
  2. Пера Мохан, доктор ветерине из Локава,
  3. Александар Тот, економиста из Алибунара,
  4. Људмила Устић, студент из Владимировца,
  5. Биљана Враговић, дипломирани правник из Алибунара.

Председник и чланови Комисије именују се на мандатни период од годину дана.''

Члан 2.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-89/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81