gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању чланова Уређивачког колегијума „Службеног листа општине Алибунар“

На основу члана 12. Закона о јавном инфо-рмисању  (''Службени гласник РС'' број 43/03), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09) и члана 5. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о службеном гласилу општине Алибунар број 020-97/11-04 од 22. октобра 2011. године,  Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној 22. октобра 2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА
„СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“

Члан 1.

У Уређивачки колегију „Службеног листа општине Алибунар“ именују се:

  1. Биљана Враговић, секретар Скупштине општине Алибунар – уредник,
  2. Драгослав Штопуљ из Иланџе - помоћник уредника,
  3. Предраг Ковачев, радник Општинске управе задужен за скупштинске послове – лице задужено за унос текста,
  4. Кристина Керчобан из Иланџе - лице задужено за компјутерску обраду текста.

Члан 2.

Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-99/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81