Службени лист општине Алибунар

Решење о изменама решења о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 111/2009), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације („Службени лист општине Алибунар“, број 4/2011) и члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

I

Мења се Решење о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 7/2011) тако што:

II

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-98/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Štampa

FaLang translation system by Faboba