gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о приступању промени Статута општине Алибунар

На основу члана 121. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на предлог одборника Скупштине општине Алибунар, на Тридесетпетој седници од 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Приступа се промени Статута општине Алибунар, донетог на седници Скупштине општине Алибунар од 22. августа 2008. године, а објављеног у ''Службеном листу општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009.

Члан 2.

Одређује се Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар да сачини нацрт одлуке и достави га Општинском већу општине Алибунар, као овлашћеном предлагачу.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 010-9/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81