gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Службеном гласилу општине Алибунар

На основу члана 12. закона о јавном информисању (''Службени гласник РС'', број 43/2003), члана 18. став 1. тачка 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О СЛУЖБЕНОМ ГЛАСИЛУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о службеном гласилу општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2006), члан 4. мења се и гласи:

''О издавању Службеног листа стараће се Уређивачки колегијум Службеног листа општине Алибунар, који чине:

  1. секретар Скупштине општине Алибунар – уредник,
  2. помоћник уредника,
  3. лице задужено за унос текста – радник Општинске управе задужен за скупштинске послове,
  4. лице задужено за компјутерску обраду текста.

Чланове Уређивачког колегијума одредише решењем Скупштина општине.''

Члан 2.

Члан 5. Одлуке мења се и гласи:

''Чланови Уређивачког колегијума имају право на накнаду за рад Уређивачког колегијума и то:

  • уредник – по коефицијенту 2,5;
  • помоћник уредника – по коефицијенту 2,5;
  • лице задужено за унос текста – по коефицијенту 1;
  • лице задужено за компјутерску обраду текста – по коефицијенту 2.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-97/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Октавијан др Отонога, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81