gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука o престанку одборничког мандата за одборника који је изабран на функцију председника општине Алибунар

На основу члана 54. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
O ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКОГ МАНДАТА ЗА ОДБОРНИКА КОЈИ ЈЕ ИЗАБРАН НА ФУНКЦИЈУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДУШАНУ ЈОВАНОВИЋУ из Банатског Карловца престаје мандат одборника Скупштине општине Алибунар због избора на функцију председника општине Алибунар.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-27/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога. с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81