gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору председника општине Алибунар

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 53. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 28. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДУШАН ЈОВАНОВИЋ, машински инжењер из Банатског Карловца, изабран је за председника општине Алибунар.

II

Мандат председника општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2011. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-25/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81