gore

 • slika 3
 • Насловна
 • Lokalna samouprava
 • Službeni list
 • СЛ 2011/12
 • Одлука о утврђивању престанка функције председника општине Алибунар, заменика председника општине Алибунар и чланова Општинског већа општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Одлука о утврђивању престанка функције председника општине Алибунар, заменика председника општине Алибунар и чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 50. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 65. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009) и члана 35. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак функције следећих лица:

 1. ДАНИЈЕЛУ КИШМАРТОНУ из Владимировца престаје функција председника општине Алибунар;
 2. ВОЈИСЛАВУ ДИКЛИЋУ из Новог Козјака престаје функција заменика председника општине Алибунар;
 3. Драгани Коматини из Владимировца престаје функција члана Општинског већа;
 4. Драгану Трајковићу из Владимировца престаје функција члана Општинског већа;
 5. Звонку Завишићу из Алибунара престаје функција члана Општинског већа;
 6. Владимиру Ковијанићу из Банатског Карловца престаје функција члана Општинског већа;
 7. Саши Поштину из Добрице престаје функција члана Општинског већа;
 8. Драгиши Чанчаревићу из Банатског Карловца престаје функција члана Општинског већа;
 9. Пери Мохану из Локава престаје функција члана Општинског већа.

II

Функције из члана I ове Одлуке престају даном доношења ове Одлуке.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-22/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Др Октавијан Отонога, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81