gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 46. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009) и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст („Службени лист општине Алибунар“, број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетпетој седници, одржаној дана 22. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ДР ОКТАВИЈАН ОТОНОГА, лекар из Селеуша, изабран je за председника Скупштине општине Алибунар.

II

Мандат председника Скупштине општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 22. октобра 2011. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-20/11-04
Датум: 22. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Ђорђе Суса. с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81