gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Lokalna samouprava
  • Službeni list
  • СЛ 2011/11
  • Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању лица овлашћених за располагање средствима одређених Одлуком о буџету општине Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању лица овлашћених за располагање средствима одређених Одлуком о буџету општине Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетчетвртој седници одржаној дана 07. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ОВЛАШЋЕНИХ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА ОДРЕЂЕНИХ ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о одређивању лица овлашћених за располагање средствима одређених Одлуком о буџету општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 10/2008), у члану 2. после става 1. додаје се став 2. који гласи:

''Потписник жиро рачуна буџета општине Алибунар је  и председник Скупштине општине, појединачно и неограничено.''

Члан 2.

У члану 3. реч: ''лице'' замењује се речју: ''лица''.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрјина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 400-35/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81