gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 46. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 12. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетчетвртој седници, одржаној дана 07. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ЂОРЂЕ СУСА, пољопривредник из Владимировца, изабран je за заменика председника Скупштине општине Алибунар.

II

Мандат заменика председника Скупштине општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 07. октобра 2011. године.

III

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-17/11-04
Датум: 07. октобар 2009. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81