gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о разрешењу и избору заменика председника општине Алибунар

На основу члана 39. и 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 46 и 49. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 27. и 35. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар, а на предлог председника општине Алибунар, на Тридесетчетвртој седници, одржаној дана 07. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

МИЛАН ЋУРУВИЈА из Алибунара разрешава се функције заменика председника општине Алибунар.

II

ВОЈИСЛАВ ДИКЛИЋ из Новог Козјака изабран је на функцију заменика председника општине Алибунар.

III

Мандат заменика председника општине Алибунар траје до истека мандата Скупштине општине Алибунар, а почиње да тече од 07. октобра 2011. године.

IV

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-14/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81