gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о разрешењу члана Општинског већа општине Алибунар

 На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07), члана 49. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/2009) и члана 35. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 5/2009), Скупштина општине Алибунар, на Тридесетчетвртој седници, одржаној дана 07. октобра 2011. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

ВОЈИСЛАВ ДИКЛИЋ из Новог Козјака разрешава се функције члана Општинског већа општине Алибунар на лични захтев.

II

Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-66/11-04
Датум: 07. октобар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81