gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Измене и допуне Програма привременог коришћења грађевинског земљишта

На основу члана 46. Закона о локалној само-управи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 4. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/2009, 11/2010, 12/10 и 7/11), Општинско веће општине Алибунар на Четрдесеттре-ћој седници одржаној дана 29.09.2011. године доноси

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Програму привременог коришћења грађевинског земљишта (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/01, 6/01, 8/04, 8/05, 2/10, 7/10, 9/10, 2/11 и 5/11), члан 11. се допуњује за насељенa местa Владимировац и Иланџа.

Члан 2.

У насељеном месту Владимировац, после постојећих локација за постављање привремених објеката додаје се нова локација ознаке ''Аутобуско стајалиште 4'', која се налази у улици Цара Лазара испред броја 67, на изграђеном аутобуском стајалишту ван коловоза државног пута I реда – М 1.9, које се налази са десне стране предметног пута из правца Панчева.  Дозвољава се постављање привременог објекта киоска за продају различите робе широке потрошње, монтажно-демонтажног типа на бетонској подлози, укупне површине до 7 m², уз услов уређења путничког дела аутобуског стајалишта поред предметног привременог објекта чије се постављање дозвољава, на начин да се обезбеди заштита путника од атмосферских прилика и одговарајући степен комфора за ту врсту објекта. Објекат поставити у свему према скици локације (прилог бр. 1.), која је саставни део овог акта.

Локација ознаке ''Пијаца 3'' мења површину, тако да уместо досадашње површине за постављање привременог објекта од 50 m², треба да стоји површина од 39 m². Намена привременог објекта остаје иста, тј. за производњу и услужне делатности које не загађују животну средину.

Члан 3.

У насељеном месту Иланџа, на локацији ознаке ''Парк 2'', на аутобуском стајалишту у центру насеља, са десте стране пута Р. 123 у правду из Алибунара ка Добрици, на досадашњу површину од 4 m² се додаје површина од максимално 10 m², тако да укупна нова површина износи максимално 14 m². Дозвољава се постављање киоска за продају штампе и цигарета, као и потребног магацинског простора. Објекат поставити у свему према скици локације (прилог бр.2), која је саставни део овог акта.

Члан 4.

Ова Измена и допуна ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 350-39/11-04
Датум: 29. септембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81