gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на годишњи План рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној само-управи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007) и члана 40. став 1. алинеја 22. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибу-нар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на Tридесеттрећој седници одржаној дана 30. септембра 2011. године доноси следеће

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
ЗА ШКОЛСКУ-РАДНУ 2011/2012 ГОДИНУ

ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар за школску-радну 2011/2012. годину,  који је донео Управни одбор Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар, број 192-1/11 од 14. септембра 2011. године.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-9/11-04
Датум: 30. септембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81