gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетдругој седници одржаној 13. септембра 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

I

Разрешава се Јованка Мрављов из Банатског Карловца са функције члана Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, из реда представника  запослених.

Именује се Драгана Ђукановић из Банатског Карловца на функцију члана Школског одбора Основне школе „Душан Јерковић“ Банатски Карловац, из реда представника  запослених.

II

Мандат члана Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора.

III

Ово Решење објављивити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-7/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81