gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора Општинске библиотеке „Вук Караџић“ Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на својој Тридесетдругој седници одржаној 13. септембра 2011. год. доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ ОДБОРА
ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ АЛИБУНАР
  1. Разрешава се Данилка Ђурић из Банатског Карловца функције председника Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар.
  2. Именује се Мирјана Петровић из Банатског Карловца на функцију председника Управног одбора Општинске библиотеке ''Вук Караџић'' Алибунар.

Мандат новоизабраног председника Управог одбора траје до истека мандата Управног одбора.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-12/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81