gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању директора ЈКП „Бунар“ Владимировац

На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07) и члана 18. и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Скупштина општине Алибунар на Тридесетдругој седници од 13. септембра 2011. године доноси

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА ЈКП „БУНАР“
ВЛАДИМИРОВАЦ
  1. Разрешава се Мирослав Танкосић из Владимировца функције директора ЈКП ''Бунар'' Владимировац.
  2. Именује се Рипсиме Гајић из Владимировца на функцију директора ЈКП „Бунар“ Владимировац.

Мандат директора траје четири године и почиње да тече даном доношења овог Решења.

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:023-11/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81