gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о образовању анкетне Комисије за испитивање пословања Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007), члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009) и члана 41. Пословника Скупштине општине Алибунар – пречишћен текст (''Службени лист општине Алибунар'', број 5/2009 и 11/2009), Скупштина општине Алибунар на Тридесетдругој седници одржаној дана 13. септембра 2011. године доноси следећу

О  Д  Л  У  К  У
О ОБРАЗОВАЊУ АНКЕТНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИСПИТИВАЊЕ ПОСЛОВАЊА
ДОМА ЗДРАВЉА ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

Члан 1.

Образује се Анкетна комисија за испитивање пословања Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар (у даљем тексту: Комисија)

Члан 2.

Комисија се састоји од председника, заменика председника и три члана и то:

  1. Недељко Коњокрад – председник,
  2. мр Зорел Рујан – заменик председника,
  3. Илија Пенца – члан,
  4. Ђорђе Цветковић – члан,
  5. Адриан Живку – члан.

Члан 3.

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да испита пословање Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар и да утврди околности под којима је дошло до превеликог задуживања Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, те да о свему утврђеном поднесе извештај Скупштини општине Алибунар.

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-58/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81