gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлукa о изради плана детаљне регулације за комплекс ''Ветроелектрана Алибунар'' у к.о. Селеуш, к.о. Владимировац и к.о. Нови Козјак

На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УСРС и 24/11-измене), члана 9. став 5. закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/08 и 13/09), Скупштина општиен Алибунар, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на Тридесетдругој седници одржаној 13. септембра 2011. године доноси

О  Д  Л  У  К  У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА КОМПЛЕКС ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНА АЛИБУНАР'' У К.О. СЕЛЕУШ, К.О. ВЛАДИМИРОВАЦ
И К.О. НОВИ КОЗЈАК

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за комплекс ''ВЕТРОЕЛЕКТРАНА АЛИБУНАР'' у К.О. Селеуш, К.О. Владимировац и К.О. Нови Козјак (у даљем тексту: План). Циљ израде Плана је утврђивање правила уређења и правила грађења за изградњу комплекса за ветрогенераторско поље, у оквиру кога ће бити изграђена трансформаторска станица ТС 220/35 kV Владимировац за потребе трансформације електричне енергије произведене из ветрогенератора на напонски ниво 220 kV и прикључење на преносну мрежу ЈП ''Електромрежа Србије'' због значајног пораста потреба за електричном енергијом и потребе да се део електричне енергије обезбеди из обновљивих извора енергије.

Члан 2.

Подручје обухваћено прелиминарном границом Плана налази се изван грађевинског подручја и обухватиће катастарске општине Селеуш, Владимировац и Нови Козјак.

Опис границе Плана дефинисан је на следећи начин:

- са северне стране на двомеђи катастарских општина К.О. Нови Козјак и К.О. Селеуш, коју дефинишу пољски путеви (катастарске парцеле топ.бр. 1238 и 1197 К.О. Нови Козјак), наставља југозападно дуж пољског пута који се налази на међи К.О. Селеуш и К.О. Нови Козјак у дужини од 1930 m (катастарске парцеле топ.бр. 1197 и 1560 К.О. Нови Козјак), под оштрим углом наставља према истоку пољским путем у дужини од 1200 m (катастарске парцеле топ.бр. 1659 К.О. Нови Козјак), скреће на југ у дужини од 2500 m пољским путем (катастарске парцеле топ.бр. 1582 К.О. Нови Козјак), скреће на југоисток пољским путем у дужини од 1200 m (катастарске парцеле топ.бр. 2036 К.О. Нови Козјак), долази на међу К.О. Нови Козјак и К.О. Селеуш, наставља југоисточно дуж међне линије К.О. Нови Козјак, К.О. Селеуш и К.О. Владимировац пољским путем који дефинише (катастарске парцеле топ.бр. 2139/1, 2199 и 2178 К.О. Нови Козјак), наставља дуж пољског пута на међи између К.О. Нови Козјак и К.О. Владимировац (катастарске парцеле топ.бр. 2325 К.О. Нови Козјак), скреће на северозапад у дужини од 160 m пољским путем (катастарске парцеле топл.бр. 2529 К.О. Нови Козјак), наставља на југозапад пољским путем (катастарске парцеле топ.бр. 2528 К.О. Нови Козјак) у дужини од 300 m, скреће на северозапад пољским путем (катастарске парцеле топ.бр. 2513 К.О. Нови Козјак) у дужини од 100 m, скреће југозападно дуж катастарске парцеле 2526 К.О. Нови Козјак у дужини 450 m и долази до пољског пута катастарска парцела топ.бр. 2512 К.О. Нови Козјак, који се налази на међи К.О. Нови Козјак и К.О. Владимировац, наставља пољским путем према северозападу 260 m, затим скреће на југозапад и улази у К.О. Владимировац (катастарске парцеле топ.бр. 10183 К.О. Владимировац) у дужини од 450 m, скреће на југоисток дуж пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 10096 К.О. Владимировац) у дужини од 1200 m, даље скреће на југозапад пољским путем (катастарске парцеле топ.бр. 9357 К.О. Владимировац) у дужини од 500 m, и скреће на југоисток пољским путем (катастарске парцеле топ.бр. 6743 К.О. Владимировац), и дуж истог пољског пута у дужини од 2300 m, скреће на североисток у дужини од 2400 m и долази до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 11105 К.О. Владимировац), где скреће на северозапад дуж пољског пута у дужини од 900 m и наставља на северозапад у дужини од 1400 m где долази до пољског пута који се налази на међи између К.О. Владимировац и К.О. Селеуш (катастарске парцеле топ.бр. 2716 К.О. Селеуш), наставља на север у дужини од 1300 m и долази до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 3115 К.О. Селеуш), одакле скреће према југоистоку дуж истог пољског пута 700 m и скреће ка истоку према парцели пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 3924 К.О. Селеуш) у дужини од 1500 m, наставља јужно дуж тог пољског пута у дужини 450 m, и долази до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 3935 К.О. Селеуш), који наставља на исток у дужини од 360 m где удара у међу између К.О. Селеуш и К.О. Владимировац, скреће на север дуж међне линије између катастарских општина у дужини од 1700 m, долази до двомеђе између К.О. Селеуш и К.О. Владимировац коју дефинише канал (катастарске парцеле топ.бр. 4214 К.О. Селеуш), скреће на исток дуж поменутог канала који се налази на међи К.О. Селеуш и К.О. Владимировац и долази до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 4336 К.О. Селеуш) и наставља дуж њега у дужини од 2300 m на север до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 2300 К.О. Селеуш), где скреће на запад у дужини од 800 m дуж тог пута, скреће на север и иде до катастарске парцеле топ.бр. 2270 К.О. Селеуш, која представља такође пољски пут дуж кога скреће према западу у дужини 200 m, где наставља на север ка међи К.О. Селеуш и К.О. Иланџа коју дефинише пољски пут (катастарске парцеле топ.бр. 2223 К.О. Селеуш), скреће на запад у дужини од 1000 m дуж истог пољског пута, долази до тромеђе између К.О. Нови Козјак, К.О. Селеуш и К.О. Иланџа, одакле скреће на север дуж пољског пута (катастарске парцеле топ.бр.1391 К.О. Нови Козјак), који дефинише међу између К.О. Селеуш и К.ОЛ Нови Козјак у дужини од 400 m, где скреће на северозапад на пољски пут (катастарске парцеле топ.бр. 1475 К.О. Нови Козјак) у дужини од 1500 m, скреће на југозапад у дужини од 150 m до пољског пута (катастарске парцеле топ.бр. 1238 К.О. Нови Козјак) и затвара границу Плана на двомеђи катастарски општина К.О. Нови Козјак и К.О. Самош, коју дефинишу пољски путеви (катастарске парцеле топ.бр. 1238 и 1197 К.О. Нови Козјак). У оквиру границе подручја налази се око 5600ha. Границом нацрта Плана биће обухваћена површина од око 35ha потребна за изградњу комплекса за ветрогенераторско поље, у оквиру кога ће бити изграђена трансформаторска станица TS 220/35 kV Владимировац за потребе трансформације елекричне енергије произведене из ветрогенератора на напонски ниво 220 kV.

Укупна површина обухвата износи око 4.500,00 ha.

Коначна граница планског подручја ће се дефинисати Концептом плана, а изузетно Нацртом плана.

Члан 3.

План садржи нарочито:

 • границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
 • детаљну намену земљишта;
 • регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
 • нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
 • попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
 • коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетику, комуналну и другу инфраструктуру;
 • мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
 • локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
 • правила уређења и павила грађења по целинама и зонама;
 • друге елементе значајне за спровођење Плана детаљне регулације.

За дефинисање садржине одређене у претходном ставу План садржи текстуални и графички део.

Текстуални део Плана садржи полазне основе Плана и Плански део у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) – у даљем тексту: Правилник.

Графички део Плана изражује се кроз карте у којима се представља постојеће стање и планска решења одговарајућим цртежима и графичким симболима у складу са Правилником.

Члан 4.

Рок за доношење Плана је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.

Израда Плана поверава се предузећу  ДОО ''ZHBO'' Алибунар, Улица Жарка Зрењанина бр. 10 – у даљем тексту: Обрађивач (у складу са Уговором од 15.08.2011. године закљученим између Инвеститора и Ображивача).

Члан 6.

Средства за израду Плана обезбедиће Инвеститор ''Windvision Windvarm A'' ДОО из Алибунара, Улица млинска бр. 42.

Члан 7.

Саставни део ове Одлуке је Решење Општинске управе општине Алибунар, Секретаријата за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, број 501-51/11-03, да је за План потребна израда Извештаја о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.

Члан 8.

План, пре подношења органу надлежном за његово доношење, подлеже стручној контроли и излаже се на јавни увид.

Излагање Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и локалном листу и траје 30 дана, при чему се оглашавају подаци о времену и месту излагања Плана на јавни увид, начин на који заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 350-37/11-04
Датум: 13. септембар 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81