Службени лист општине Алибунар

Одлукa о расписивању допунских избора за чланове Савета Месне заједнице Јаношик

На основу члана 22. став 1. Одлуке о месним заједницама на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2009), председник Скупштине општине Алибунар доноси

О  Д  Л  У  К  У
О РАСПИСИВАЊУ ДОПУНСКИХ ИЗБОРА
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЈАНОШИК

Члан 1.

Расписују се допунски избори за чланове Савета Месне заједнице Јаношик за 11. септембар 2011. године.

На допунским изборима бираће се три члана Савета Месне заједнице Јаношик уместо чланова којима је мандат престао. Мандат новоизабраних чланова Савета Месне заједнице Јаношик трајаће до истека мандата Савета Месне заједнице Јаношик.

Члан 2.

Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од 08. августа 2011. године.

Члан 3.

Допунске изборе за чланове Савета Месне заједнице Јаношик спровешће органи за спровођење избора одређени Статутом Месне заједнице Јаношик.

Члан 4.

Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-10/11-04
Датум: 08. август 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa

FaLang translation system by Faboba