gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на ценовник комуналних услуга ЈКП „Бунар“ Владимировац

На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/08 и 13/09), Општинско веће општине Алибунар, на Четрдесетпрвој седници од 01. јула 2011. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП „БУНАР“ ВЛАДИМИРОВАЦ

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ДЈКП „Бунар“ Владимировац број 115 од 24. јуна 2011. године и Предлог ценовника комуналних услуга у ЈКП „Бунар“ Владимировац, са повећањем цена воде за пиће у висини од 10%, са почетком примене од 01. јула 2011. године.

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија
Аутoномна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 38-6/11-04
Датум: 01. јул 2011. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Данијел Кишмартон, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81