gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу команданта, заменика команданта, начелника, чланова и секретара Општинског штаба за ванредне ситуације

На основу члана 42. став 6. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', број 111/2009), члана 10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (''Службени гласник РС'', број 98/2010), члана 10. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације (''Службени лист општине Алибунар'', број 4/2011) и члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008 и 13/2009), Скупштина општине Алибунар на 31. седници од 08. јула 2011. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ КОМАНДАНТА, ЗАМЕНИКА КОМАНДАНТА, НАЧЕЛНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

I

Поставља се Данијел Кишмартон, председник Општине Алибунар, за команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.

II

Поставља се Драгана Коматина, члан Општинског већа општине Алибунар, за заменика команданта Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.

III

Поставља се Мила Влајковић, инспектор за послове цивилне заштите на територији Општине Алибунар, за начелника Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар.

IV

Постављају се за чланове Штаба за ванредне ситуације општине Алибунар:

 1. Душан Јовановић, председник Скупштине општине Алибунар;
 2. Недељко Коњокрад, заменик председника Скупштине општине Алибунар;
 3. Илија Пенца, секретар Општинског већа општине Алибунар;
 4. Цветана Радуловић Кожокари, начелник Општинске управе општине Алибунар;
 5. Саша Цветковић, секретар Секретаријата за инспекцијске послове у Општинској управи општине Алибунар;
 6. Ивица Росић, секретар Секретаријата за привреду, развој и јавне службе у Општинској управи општине Алибунар;
 7. Дејан Бакић, командир Полицијске станице Алибунар;
 8. Мане Ћурувија, командир Ватрогасно-спасилачке јединице Алибунар;
 9. Виорел Жура, директор Дома здравља Алибунар;
 10. Драган Ђунисић, директор Центра за социјални рад ''1. март'' Алибунар;
 11. Војислав Диклић, члан Општинског већа општине Алибунар.

V

Поставља се Биљана Враговић, секретар Скупштине општине Алибунар, за секретара Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар, ради обављања административних послова за потребе рада Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар и стручно-оперативних тимова.

VI

За обављање стручних послова заштите и спасавања из надлежности Штаба за ванредне ситуације Општине Алибунар, командант Штаба, према потреби, образује стручно-оперативне тимове за одређене области рада.

VII

Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-43/11-04
Датум: 08. јул 2011. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81