gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању општинског референдума ради изјашњавања о прeдлогу Одлуке о самодоприносу за насељено место Нови Козјак

На основу члана 10. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“ број 48/94 и 11/98) и члана 40. тачка 8. Статут општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008 и 13/09), Скупштина општине Алибунар, на 31. седници од 08. јуlа 2011. године доноси

О   Д   Л   У   К   У
О РАСПИСИВАЊУ ОПШТИНСКОГ РЕФЕРЕНДУМА РАДИ ИЗЈАШЊАВАЊА О  ПРEДЛОГУ ОДЛУКЕ О САМОДОПРИНОСУ ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО НОВИ КОЗЈАК КАО ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
  1. Расписује се општински рефередум у насељеном месту Нови Козјак  као делу територије општине Алибунар ради изјашњавања грађана о предлогу Одлуке за увођење самодоприноса за насељено место Нови Козјак, поводом Предлога Одлуке о самодоприносу за насељено место Нови Козјак, коју је утврдила Скупштина општине Алибунар на 31. седници од 08. јула 2011. години.
  2. Општински референдум ће се спровести дана 06. и 07. августа 2011. године у времену од 7,00 до 20.00 часова. Изјашњавање ће се спровести по бирачком списку за насељено место Нови Козјак
  3. На општиснком референдуму грађани ће се изјаснити о следећем питању:
  4. „Да ли сте за доношење Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Нови Козјак“
  5. На гласачком листићу грађани ће се изјашњавати заокруживањем речи „ЗА“ или „ПРОТИВ“.
  6. Спровођењем референдума руководиће Општинска комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за насељено место Нови Козјак (у даљем тексу: Општинска комисија), коју ће образовати Скупштина општине Алибунар.
  7. Општинска комисија образоваће гласачке одборе.
  8. Општиснка комисија утврдиће и прогласити укупне резултате општинског референдума и доставиће извештај о спроведеном општинском референдуму Скупштини општине Алибунар.
  9. Ради упознавања грађана са садржином предлога Одлуке о увођењу самодоприноса за насељено место Јаношик, предлог Одлуке ће бити објављен у „Службеном листу општине Алибунар“, на огласној табли Месне заједнице Нови Козјак, као и на други начин који одреди Општинска комисија.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алиубнар“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 015-10/11-04
Датум: 08. јул 2011.
А   Л   И   Б   У   Н   А    Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Јовановић, с.р.

Štampa El. pošta

Baner Pecat 211x81